Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Woon je in Amsterdam?

Question Title

* 2. Maakt je actief gebruik van ruimte om je activiteiten in Amsterdam uit te voeren?

Question Title

* 3. Ben je actief op zoek naar ruimte om je activiteiten te voeren in Amsterdam?

Question Title

* 4. Tot welke categorie behoren jouw activiteiten hoofdzakelijk?

Question Title

* 5. Geef een korte beschrijving van je activiteiten en organisatie/collectief/initiatief

Question Title

* 7. Waar zou je jouw activiteiten indelen?

Question Title

* 9. Ben je een CAWA gecertificeerd kunstenaar?

Question Title

* 10. Denk je dat de CAWA-regeling voor de beoordeling van het kunstenaarschap een geschikt criterium is om kandidaten voor het gebruik van Vrije Ruimte te beoordelen?

Question Title

* 11. Zijn je/jullie activiteiten en gebruiksconcepten gebaseerd op een of meerdere van de volgende waarden, en/of dragen ze deze uit? (meerdere opties mogelijk)

Question Title

* 12. Wat is de demografische achtergrond van mensen die deelnemen aan jouw/jullie activiteiten en/of vormen van gebruik?

Question Title

* 13. Organiseer je jouw activiteiten in een bepaald gebied binnen Amsterdam? (meerdere opties mogelijk)

Question Title

* 14. Rangschik de volgende uitspraken in termen van relevantie die het beste beschrijven wat een vrije ruimte voor jou is (waarbij 1 is het belangrijkst is / jouw voorkeur heeft)

Question Title

* 15. Rangschik de volgende punten naar relevantie met betrekking tot de term "vrije ruimte"

  Zeer mee eens  Mee eens Neutraal / Niet mee eens of oeeens Mee oneens Zeer mee oneens
Plekken die zeer toegankelijk en open zijn voor alle mensen met verschillende achtergronden en met verschillende gebruiksconcepten
Plekken voor zelforganisatie en bottom-up/DIY-initiatieven
Plekken voor innovatie, kruisbestuiving en prototyping van nieuwe ideeën
Plekken waar niet-commerciële waarden zwaarder wegen dan winst
Plekken die grotendeels buiten het institutionele en marktcontrolemechanisme vallen
Plekken waar commerciële activiteiten kunnen worden ondernomen
Plekken waar gezamenlijk overeengekomen waarden het beheer van een ruimte definiëren in plaats van geïnstitutionaliseerde regels en voorschriften

Question Title

* 16. Rangschik hieronder de verklaringen die volgens jouw het beste beschrijven hoe een "vrije ruimte" kan worden gebruikt en toegankelijk is (waarbij 1 is het belangrijkst is / jouw voorkeur heeft)

  Zeer mee eens Mee eens Neutraal / Niet mee eens of oeeens Mee oneens Zeer mee oneens
Een ruimte waar initiatieven gemanifesteerd kunnen worden door een groep initiatiefnemers aan de hand van waarden die verbonden zijn met deze Vrije Ruimte en een minimaal controlemechanisme
Een ruimte die kan worden gebruikt wanneer dat nodig is, zonder hiërarchie tussen stadsambtenaren, de gebruikers en de verschillende vormen van gebruik
Een ruimte die kan worden gebruikt wanneer dat nodig is, zolang er toestemming is verleend door de lokale autoriteiten / stadsambtenaren.
Een ruimte die is ontwikkeld samen met een derde partij/bestuurder/administratief bureau die voorwaarden stelt en de toepasbaarheid van gebruiksconcepten/activiteiten goedkeurt.
Een ruimte die wordt gedefinieerd door beproefde/succesvolle concepten.
Een ruimte die gebruikt kan worden op basis van iemands niveau van creatief/sociaal onderwijs/ondernemerschap
Een ruimte die door toetsingscriteria vanuit de gemeente gedefinieerd kan worden

Question Title

* 17. Selecteer een van de volgende formaten voor Vrije Ruimte die dichtstbij jouw behoeften en verwachtingen komt

Question Title

* 18. Selecteer een van de volgende formaten voor Vrije Ruimte die dichtstbij jouw behoeften en verwachtingen komt

Question Title

* 19. Hoe beoordeel je de beschikbaarheid van vrije ruimte voor niet-commerciële activiteiten?

Question Title

* 20. Hoeveel 'Vrije Ruimtes' zijn er volgens jou in Amsterdam waar je jouw activiteiten kunt uitvoeren?

Question Title

* 21. Denk je dat de mogelijkheid voor jou om Vrije Ruimte te gebruiken bedreigd wordt?

Question Title

* 22. Welke ruimtelijke zones van Amsterdam zoek je voor jouw niet-commerciële activiteiten?

Question Title

* 23. Zoek je naar ruimtes die zich bevinden:

Question Title

* 24. Wat is de eigendomsstatus van de ruimtes die je het meest gebruikt voor jouw activiteiten?

Question Title

* 25. Welke soorten ruimte beschouw je als de meest toegankelijke/uitvoerbaar voor jouw activiteiten?

Question Title

* 26. Welke ruimten gebruik je het meest regelmatig voor je activiteiten?

Question Title

* 27. Welke ruimtes vindt je het meest wenselijk om je activiteiten te organiseren?

Question Title

* 28. Welke van de categorieën hieronder geven het beste de soort ruimte weer, waarin je het meest regelmatig je activiteiten uitvoert/organiseert?

Question Title

* 29. Beoordeel de soorten ruimtes op wenselijkheid om je activiteiten op uit te voeren/organiseren

  Zeer wenselijk Wenselijk Neutraal Niet wenselijk Zeer niet wenselijk
Groene ruimtes: Buurtparken; Openbaar park-/groengebied; particuliere groenvelden; Sportgebieden; Groen bij verkeersgebieden; voortuinen; speelplaatsen; beschermd groen; natuurgebieden; bedrijfs-/zakelijk groen; grasland; Kwekerij/tuin/tuin; volkstuin; bos.
Straten/wegen: Stadspleinen/promenade; autoparkeerplaatsen; rotondes; straten; wegen; rijbanen; leveringszones (aan- en afvoer); fietsparkeerplaatsen; haltes en stations van het openbaar vervoer; stadsknooppunten/ knooppunten; kiosk; voor winkelcentra; Andere verkeersruimte
Community en speciale ruimtes: Cultuur (museum, theater, operahuis); Administratieve gebouwen; Ziekenhuis; Kerk; Universiteit en Onderzoek; School; Kinderdagverblijf; andere jeugdfaciliteiten; Andere en heterogene gemeenschappelijke en speciale gebieden; Kraakpanden.
Expeditieplekken: In de buurt van stations of sporen; Bovengrondse stationsvoorzieningen; onder spoor-, verkeers- of voetgangersbruggen; braakliggend terrein (braakliggende percelen met of zonder onderbenutte structuren); windturbines; wateroppervlakken of naast: meren, kanalen, dammen, kades, bruggen, overloop van regenwater.
Experimentele Ruimtes: Bruine velden (braakliggende percelen met of zonder onderbenutte structuren); oude oefenterreinen (militair); hangers/bunkers; bouwterreinen; ontwikkelingsgebieden; braakliggende terreinen; landbouw of landbouwgronden
Buurtgebieden: Straten die duidelijk geassocieerd worden met een buurt van residentieel en gemengd residentieel gebruik; speelplaatsen en groene zones die duidelijk geassocieerd worden met een buurt van residentieel en gemengd residentieel gebruik.
Gesloten ruimten: Kantoorruimte; detailhandel/commerciële ruimte; particuliere ruimten; vergaderzalen; evenementenruimte; clubs

Question Title

* 30. Op welke afstand van de woonhuizen/wijken wil je jouw activiteiten uitvoeren/organiseren?

Question Title

* 31. Waarom kies je voor de hierboven aangegeven afstand tot woonhuizen/wijken? (meerdere opties mogelijk)

Question Title

* 32. Zijn er bepaalde vormen van grondgebruik die je graag om je heen hebt voor je activiteiten? (meerdere opties mogelijk)

Question Title

* 33. Wat is de meest waarschijnlijke manier van vervoer waarmee jij/deelnemers naar jouw activiteit zou(den) komen?

Question Title

* 34. Wat is de maximale afstand tussen uw activiteit en de haltes/stations van het openbaar vervoer?

Question Title

* 35. Bent je vooral op zoek naar een van de volgende landschapskenmerken voor (het organiseren van) activiteiten? (meerdere opties mogelijk)

Question Title

* 36. Selecteer een of meerdere van de volgende structurele kenmerken die je zoekt bij het uitvoeren van je activiteiten? (meerdere opties mogelijk)

Question Title

* 37. Hoeveel vierkante meter ruimte heb je over het algemeen nodig om je activiteit uit te voeren en zonodig te voorzien in de behoeften van je deelnemers?

Question Title

* 38. Hoe groot verwacht je dat je hele grootte van het benodigde terrein zal zijn?

Question Title

* 39. Wat is je proces voor het selecteren van ruimte(n) voor jouw activiteiten?

Question Title

* 40. Gebruik je ruimtes die eerder door andere initiatieven/collectieven/organisaties e.d. als geschikt zijn gekwalificeerd en die soortgelijke activiteiten uitvoeren?

Question Title

* 41. Zou u liever een ruimte vinden die is

Question Title

* 42. Hoe toegankelijk zijn jouw activiteiten? Derden zijn:

Question Title

* 43. Geef je er de voorkeur aan dat je activiteiten

Question Title

* 44. Heb jij/jullie zelfstandig een set gedragscodes voor deelname aan je evenementen/activiteiten opgesteld die gevolgd moeten worden tijdens het bijwonen hiervan

Question Title

* 45. Zo ja, hoe verspreidt je/jullie deze gedragscodes?

Question Title

* 46. Waarom verspreidt je/jullie deze gedragscodes?

Question Title

* 47. Welke tijdskaders zijn het meest van toepassing voor uitvoering van jouw activiteiten? (meerdere opties mogelijk)

Question Title

* 48. In het algemeen, hoeveel ruimte voor voertuigen denk je dat jullie en bezoekers/deelnemers nodig hebben om te parkeren?

Question Title

* 49. En hoeveel fietsenstallingen zijn er volgens jou nodig?

Question Title

* 50. Breng je eigen productiematerialen/apparatuur mee naar een ruimte om jouw werkzaamheden uit te voeren?

Question Title

* 51. Beschrijf welke materialen/apparatuur je nodig hebt om je activiteiten uit te voeren.

Question Title

* 52. Gebruik je meestal een auto/busje/vrachtwagen om materialen en apparatuur te vervoeren die nodig zijn om uw activiteit uit te voeren?

Question Title

* 53. Als je een vrije ruimte had die je regelmatig kon gebruiken, zou het dan praktisch zijn om een opslagplaats te hebben waar je je materiaal/apparatuur kunt bewaren?

Question Title

* 54. Is het noodzakelijk dat je toegang hebt tot elektriciteit, water en toiletten op vrije plaatsen om je activiteiten uit te voeren?

Question Title

* 55. Heb je een vrije ruimte nodig met een gebouw (open of omheind) om je activiteiten uit te voeren.

Question Title

* 56. Zou je graag een gebouw hebben (open of gesloten) op een vrije ruimte om je activiteiten uit te voeren?

Question Title

* 57. Waarom zou je graag een gebouw (open of gesloten) op een vrije ruimte hebben?

Question Title

* 58. Weet je of je toestemming van de lokale overheden nodig hebt om je activiteiten uit te voeren?

Question Title

* 59. Hoe tevreden ben je over de huidige vergunningsprocedures die door de gemeente en stadsdelen worden gevolgd om uw activiteit goed te keuren?

Question Title

* 60. Hoe deskundig heb je de gemeente ervaren tijdens aanvraagprocedures en informatieverstrekking wanneer ja navraag doet over (vergunnings)aanvragen voor je activiteit?

Question Title

* 61. Geeft de gemeente jou goede ondersteuning in het realiseren van je activiteiten?

Question Title

* 62. Heb je het gevoel dat het huidige vergunningensysteem je beperkt in je mogelijkheden om je activiteiten uit te voeren?

Question Title

* 63. Wat zijn de belangrijkste redenen waarom je je je beperkt voelt?

Question Title

* 64. Heb je ooit financiële steun ontvangen door middel van financiering of subsidies van de ambtenaren van Amsterdam, Nederland, de EU, of particuliere instellingen om een ruimte te creëren of initiatieven te ontplooien? Zo ja, wat was de naam/instelling van de financiering?

Question Title

* 65. Vindt je dat het de rol is of zou moeten zijn van ambtenaren om je te helpen bij het vinden van de juiste ruimte voor je activiteiten?

Question Title

* 66. Denk je dat de moeilijkheden voor niet-commerciële initiatieven om toegang te krijgen tot vrije ruimte voor hun activiteiten te wijten zijn aan:

Question Title

* 67. Denk je dat het hervormen van bepaalde beleidsregels de toegang tot en gebruik van vrije ruimte voor je activiteiten kan verbeteren?

Question Title

* 68. Kan je deze beleidsrichtlijn(en) en/of wet(ten) opsommen of beschrijven die kunnen of moeten worden gewijzigd om de toegang tot de ruimte voor je activiteiten te verbeteren?

Question Title

* 69. Wat vind je van de regels uit het coalitieakkoord “Amsterdam is uniek vanwege haar lange traditie van tegencultuur. De stad ontwikkelt zich en daardoor komt deze cultuur onder druk te staan. Daarom beschermen we rafelranden.” (Uit: Coalitieakkoord Amsterdam 2018)?

Question Title

* 70. Denk je dat de huidige coalitie de beste bedoelingen heeft om het akkoord over Vrije Ruimte binnen het regeerakkoord van GroenLinks/D66/PvdA/SP te realiseren?

Question Title

* 71. Het Plan van Aanpak Bestuursopdracht Vrije Ruimte stelt een gefaseerd participatief proces voor om beleidskaders te creëren die niet-commerciële initiatiefnemers in staat stellen om toegang te krijgen tot Vrije Ruimte. Denk je dat de overheid een breed scala aan niet-commerciële initiatiefnemers / organisatoren / collectieven e.e.a. in een open participatief proces zal betrekken?

Question Title

* 72. Geloof je dat als je betrokken zou zijn bij een participatief proces door de gemeente dat je inbreng serieus in aanmerking zal worden genomen en zal worden toegepast bij het creëren van nieuwe beleidskaders?

Question Title

* 73. Heb je het gevoel dat het participatieve proces een gelijkwaardige samenwerking zal zijn tussen de gemeente en de niet-commerciële initiatiefnemers van Vrije Ruimte?

Question Title

* 74. Ben je bereid om met de gemeente samen te werken in een participatief proces voor het creëren van beleidskaders die je toegang tot Vrije Ruimte vergroten?

Question Title

* 75. Welke participatieve vormen/tools zou je de gemeente adviseren om in te zetten bij de uitvoering van het participatieproces?

Question Title

* 76. Zou je bereid zijn om tijd te investeren in rondetafelgesprekken met andere niet-commerciële initiatiefnemers om een actieplan op te stellen voor de ontwikkeling van niet-commerciële Vrije Ruimte en beleid voor Amsterdam?

Question Title

* 77. Hoe open ben je om samen te werken met de volgende partijen om Vrije Ruimte te ontwikkelen

  Zeer open Open Neutraal Niet open Totaal niet open
met andere gelijkgestemde collectieven/initiatieven
met de gemeente
met particuliere vastgoedeigenaren

Question Title

* 78. Als je de resultaten van deze vragenlijst wilt bekijken, het advies wilt lezen dat rechtstreeks uit de resultaten van deze vragenlijst is opgesteld en wilt weten hoe je verder kunt samenwerken aan de totstandkoming van een Vrije Ruimte Beleid voor Amsterdam, laat dan hieronder je contactgegevens achter. Alle persoonlijke contactgegevens blijven volledig vertrouwelijk en uitsluitend binnen de projectgroep Space of Urgency voor onderzoek en verdere contactdoeleinden en worden niet openbaar gemaakt, noch aan overheden of particuliere instellingen/organisaties/personen. Bedankt voor je tijd om dit onderzoek in te vullen. Wij waarderen je mening en zullen er zorg voor dragen dat de resultaten aan jou en de gemeente Amsterdam bekend worden gemaakt.

0 von 78 beantwortet
 

T