Útlis (uitleg)

Skotlân, Kataloanië, Flaanderen en de Dútske dielsteaten hawwe allegear in eigen parlemint mei eigen foech. It binne parleminten mei sizzenskip. Yn dizze poll giet it om fiergeand sizzenskip foar it Fryske parlemint. Dat wol sizze: safolle mooglik sizzenskip oer al it belied dat de hjoeddeistige provinsje Fryslân oangiet. Yn dit senario bliuwt Fryslân ûnderdiel fan it 'Koninkrijk der Nederlanden'. Dêrmei bliuwe allinnich it Ministearje fan Bûtenlânske Saken en it Ministearje fan Definsje yn De Haach. De oare ministearjes falle ûnder de autonome regio Fryslân.

(Schotland, Catalonië, Vlaanderen en de Duitse deelstaten hebben elk een eigen parlament met eigen bevoegdheden. Dit zijn parlementen met zeggenschap. In deze poll staat een Fries parlament met omvangrijke bevoegdheden centraal. Dit betekent: zoveel mogelijk zeggenschap over al het beleid dat de huidige provincie Fryslân betreft. Fryslân blijft in dit scenario onderdeel van het 'Koninkrijk der Nederlanden'. Hiermee blijven het Ministearie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Defensie in Den Haag. De overige ministeries vallen onder de autonome regio Fryslân.)

Question Title

* Fynsto dat Fryslân in eigen parlemint mei sizzenskip hawwe moat? 
(Vind jij dat Fryslân een eigen parlament met zeggenschap moet hebben?)

T