Dëse Link wäert vum éischten Zieldag, dem 27. Januar 2018, u fräigeschalt sinn.
Ce lien sera ouvert à partir du premier jour de recensement, le 27 janvier 2018.
This link will be available as from the first census day, 27 January 2018.

T