Screen Reader Mode Icon

Hyrje

Në kuadrin e Asistencës Teknike të Kuadrit të Investimeve të Ballkanit Perëndimor (WBIF) mbështetur nga Banka Europiane per Investime dhe Banka Gjermane per Zhvillim (KfW), janë përgatitur Raportet e Planifikimit Konceptual (RPK) për Sistemin e Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta (MIMN) dhe Raporteve të Përzgjedhjes së Vendndodhjeve (RPV) për rajonin e Elbasanit.

RPK janë zhvilluar për të mbuluar një periudhë planifikimi prej 20 vjetësh nga viti 2020 deri në vitin 2040 dhe synojnë së pari të identifikojnë, planifikojnë dhe të propozojnë masat kyçe për zhvillimin e një sistemi të qëndrueshëm të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta për qarkun Elbasan. Propozimi i projektit konsiston në përzgjedhjen e vendndodhjeve më të mira për zbatimin e masave të rekomanduara nga Raportet përkatëse të Planifikimit Konceptual. Janë marrë në konsideratë të gjitha vend depozitimet ekzistuese për përdorim të mundshëm pas rehabilitimit dhe/ose mbylljes/largimit të mbetjeve.

Projektet e propozuara konsistojnë në ndërtimin e sa më poshtë:

·         Stacione Transferimi në Peqin (që do t’i shërbejë Peqinit dhe Rrogozhinës); Gramsh dhe Prrenjas;

·         Landfille për mbetjet inerte në Belsh, Cërrik, Elbasan, Gramsh, Peqin, Prrenjas dhe Rrogozhinë.

·         Impiante kompostimi në Impiantin e Incenerimit Mbetje- në- Energji Elbasan;

·         Qendër për depozitimin e mbetjeve shtëpiake në Impiantin Mbetje në Energji Elbasan.

Disa nga masat e rekomanduara rehabilituese përfshijnë: ndërhyrje për të përmirësuar infrastrukturën e brendshme të vend depozitimit, sistemin e drenazhimit, sistemin e ndriçimit dhe infrastrukturën rrugore për aksesimin e vend depozitimit dhe disa nga vend depozitimet do të mbyllen dhe/ose do të largohen mbetjet. Mbyllja/ rehabilitimi i vend depozitimeve ekzistuese problematike dhe projektet e propozuara synojnë të përmirësojnë ndjeshëm situatën mjedisore, shëndetësore dhe socio-ekonomike në të gjitha vendndodhjet e propozuara. Projekti ka analizuar nga këndvështrimi mjedisor, pasojat e drejtpërdrejta, parësore në demografinë përkatëse, në​ kushtet shoqërore dhe​ socio-ekonomike të zonës dhe, ku është e përshtatshme, i ka vlerësuar nga ana sasiore, duke synuar t'i minimizojë dhe eliminojë sa më shumë që të jetë e mundur keto pasoja dhe të përmirësojë situatën.

Natyrisht, një sistem i integruar i menaxhimit të mbetjeve që përmirëson gjendjen mjedisore, shëndetësore dhe sociale nënkupton tarifa më të larta se sistemi aktual.

Kjo anketë me familje në bashkinë Fier zhvillohet për t'ju informuar dhe njëkohësisht për t’u njohur me mendimet tuaja për çështje mjedisore, sociale dhe ekonomike. Ndaj do ta vlerësonim shumë nëse do të merrni 10 minuta nga koha juaj për këtë anketë. Ju lutem kini parasysh se, për efekt të përpunimit të të dhënave,  është shuë e rëndësishme për ne që të plotësohet në tërësi.

Question Title

* 1. Njësia Administrative (vetë, një zgjedhje)

Question Title

* 2. Gjinia

Question Title

* 3. Grupmosha

Question Title

* 4. Niveli arsimor

Question Title

* 5. Punësimi

Question Title

* 6. Madhësia e familjes

Question Title

* 7. A jeni ju kryefamiljari?

Question Title

* 8. A përfiton ndihmë ekonomike familja juaj?

Question Title

* 9. Nëse po, sa është shuma mesatare mujore e ndihmës ekonomike që merrni?

Question Title

* 10. Sa janë të ardhurat mesatare mujore që merr familja juaj?

Question Title

* 11. Cilat janë problemet tuaja kryesore në lidhje me situatën mjedisore, shëndetësore dhe sociale? Ju lutem zgjidhni aq rubrika sa mendoni se i përgjigjen realitetit

Question Title

* 12. Cili është mendimi juaj në lidhje me përfitimet që synojnë të sjellin projektet e propozuara?

Question Title

* 13. A ofrohet shërbim publik i grumbullimit dhe transportit të mbetjeve në zonën tuaj?

Question Title

* 14. Ku i hidhni mbetjet? - Qarkoni një ose më shumë pika, sipas rastit.

Question Title

* 15. Si është rutina e grumbullimit dhe transportit të mbetjeve në zonën tuaj?

Question Title

* 16. Si do ta vlerësoje shërbimin e grumbullimit dhe transportit të mbetjeve në zonën tuaj?

Question Title

* 17. A keni dijeni për tarifën e pastrimit që aplikon bashkia juaj?

Question Title

* 18. A keni dijeni për shërbimet që mbulohen përmes tarifës së pastrimit?

Question Title

* 19. A keni qenë pjesë e dëgjesave publike të organizuara nga bashkia për përcaktimin e tarifës së pastrimit?

Question Title

* 20. Sa është tarifa e pastrimit për familje, në muaj në zonën tuaj?

SHËNIM: Tarifa maksimale e aplikuar në bashkinë Elbasan është 90 Lek / muaj).

Question Title

* 21. Si faturoheni nga bashkia për mbetjet?

Question Title

* 22. A e paguani tarifën e pastrimit?

Question Title

* 23. Nëse nuk e paguani tarifën e pastrimit, cilat janë arsyet?

Question Title

* 24. Bazuar në nivelin aktual të tarifës së pastrimit, vlera e të cilës është max 90 lek / muaj (në bashkinë Elbasan) 
Sa jeni të gatshëm të paguani - në muaj - për një shërbim të përmirësuar?

Question Title

* 25. Nëse nuk jeni i gatshëm të paguani më shumë sesa tarifa aktuale, ju lutemi shpjegoni arsyen:

Question Title

* 26. Nëse mund ta përballoni, por nuk dëshironi të paguani më shumë, ju lutemi shpjegoni arsyen:

0 von 26 beantwortet
 

T